Thu dạ hữu cảm — 秋夜有感 — Mối cảm đêm thu — Autumn Night Feelings by Nguyễn Khuyến (Eng Trans: Khinh Tài)

--

山河寥落四無聲
獨坐書堂看月明
何處秋風吹一葉
引來無限故園情

Sơn hà liêu lạc tứ vô thinh,
Độc toạ thư đường khán nguyệt minh.
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp,
Dẫn lai vô hạn cố viên tình.

Non sông bốn mặt lặng như tờ,
Một mình ngồi nơi nhà học ngắm trăng sáng.
Gió thu từ đâu thổi bay tới một chiếc lá,
Gợi lên biết bao nỗi niềm nhớ quê hương.

Scenery cool and still, four corners utterly silent,

Alone I sit in my study, gazing at the moon radiant.

Autumn wind stirs a single leaf in a sudden,

Nostalgia for old country arises in abundance.

--

--

Nghia Mai

Ireland-based Vietnamese humorist interested in making people of all creeds and species laugh and think. Cultural Ambassador (Whatever that means).