Cảnh nhàn/ Pleasant ambiance

--

by Nguyễn Bỉnh Khiêm (16th century)/ Eng.translation: Khinh Tài

Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến bóng cây ta hãy uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.

A hoe and a fishing rod for a day,

To wander off for self’s play.

I a fool, seeking spaces of quietude,

You a shrewd, mingling in mazes of splendour.

I chew autumn’s bamboo shoots, chow down winter's beansprouts,

I bathe in hot springs, shower in summer's puddles.

I shall down wine in shades,

Napping of illusions of fortunes great.

--

--

Nghia Mai

Ireland-based Vietnamese humorist interested in making people of all creeds and species laugh and think. Cultural Ambassador (Whatever that means).